Misija, vizija, tikslai, vertybės

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS CENTRINĖS BIBLIOTEKOS MISIJA
1. Vilniaus miesto gyventojų informacinių, kultūrinių ir laisvalaikio poreikių tenkinimas, atsižvelgiant į visų bendruomenės grupių informacinius kultūrinius bei socialinius poreikius.
2. Dalyvavimas žinių visuomenės kūrimo procesuose.
3. Knygų, periodinių leidinių, garso, vaizdo, elektroninių dokumentų kaupimas, tvarkymas, saugojimas ir teikimas Vilniaus miesto gyventojams, atsižvelgiant į savivaldybės informacinį ir kultūrinį bei socialinį vystymą.
Bibliotekų paslaugos teikiamos remiantis lygia naudojimosi teise visiems, nepaisant amžiaus, rasės, lyties, tautybės, socialinės padėties, politinių ar religinių įsitikinimų.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS CENTRINĖS BIBLIOTEKOS VEIKLOS TIKSLAI
1. Skleisti informaciją Vilniaus gyventojams, užtikrinti prieigą prie informacijos šaltinių visiems gyventojų sluoksniams.
2. Organizuoti įvairias turiningo laisvalaikio praleidimo formas, popamokinį vaikų užimtumą, skatinti ir populiarinti kūrybinę iniciatyvą.
3. Tobulinti organizacijos valdymą ir administravimą, infrastruktūrą, valdyti bibliotekų tinklo pokyčius.
4. Skatinti ir ugdyti VMSCB darbuotojų profesionalumą ir darbo motyvaciją.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS CENTRINĖS BIBLIOTEKOS VIZIJA
Savivaldybės viešosios bibliotekos siekia tapti bendruomenės informacijos, kultūros ir socialinių poreikių ugdymo ir tenkinimo institucijomis, kuriose visų bendruomenės grupių atstovai galės:
1. Įgyti ir tobulinti informacinius, socialinius ir kultūrinius poreikius;
2. Naudotis savo demokratinėmis teisėmis;
3. Kūrybiškai dalyvauti žinių visuomenės kūrime.

VCB vertybės