Kraštotyra

IFLA (Tarptautinė bibliotekų asociacijų ir institucijų federacija) rekomendacijose rašoma, kad kiekviena biblioteka turi kaupti savo krašto fondą ir būti informacijos, susijusios su aptarnaujama teritorija, centru, kaupti ir saugoti spausdintos medžiagos apie kraštą kolekciją, rinkti ir saugoti krašto praeities aprašymus, skelbti spaudoje publikacijas apie bibliotekoje sukauptą kraštotyros medžiagą, rengti bibliografijos leidinius.

Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos kraštotyros dokumentų fonde – leidiniai, skirti Vilniaus miesto istorijai, literatūrai, švietimui, kultūrai, vilniečių knygos, knygos apie vilniečius.

Bibliotekos elektroniniame kataloge kaupiami bibliografiniai įrašai apie Vilnių, parengti iš bibliotekoje gaunamų leidinių: knygų, periodinių leidinių, dokumentų skaitmeninėse laikmenose.

Nuo 2008 m. partnerių teisėmis dalyvaujama Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos rengiamame tęstiniame projekte – Vilniaus apskrities kraštotyros portalo „VILNIJOS VARTAI” – www.vilnijosvartai.lt – kūrime. Rengiama informacija apie Vilniaus mikrorajonus bei pateikiamos biogramos  (trumpos biografijos) nominantų ir žymių žmonių, kurių atminimas įamžintas Vilniuje.