Virtuali paroda kardinolo Vincento Sladkevičiaus – 100-ųjų gimimo metinių proga

Lietuvos Respublikos Seimas 2021 m paskelbė kardinolo Vincento Sladkevičiaus metais. 2020 m. rugpjūčio 20 d. suko 100 metų, kai gimė kardinolas Vincentas Sladkevičius, Lietuvai nusipelniusi asmenybė, visą savo gyvenimą atidavęs Lietuvai ir jos kovai už laisvę.

1991 metų sausį, kai sovietų kariuomenė prieš Lietuvą galėjo panaudoti karinę jėgą, buvo nutarta Lietuvos Nepriklausomybės Aktą saugoti ne Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos rūmuose – 1991-ųjų sausį Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko pavaduotojas Kazimieras Motieka kartu su Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento generaliniu direktoriumi Mečiu Laurinkumi kardinolui Vincentui Sladkevičiui Kaune perdavė saugoti Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. kovo 11 d. aktą „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“ su signatarų parašais; šį Aktą kardinolas Vincentas Sladkevičius saugojo iki 1993 metų.

Vincentas Sladkẽvičius  gimė 1920 08 20 Guronyse (prie Žaslių), mirė 2000 05 28 Kaune (palaidotas Kauno arkikatedroje bazilikoje).

1939 m. baigė Kauno jėzuitų gimnaziją, 1944 m. – Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, 1944 m. įšventintas kunigu. Dirbo Kietaviškių, Merkinės, Aukštadvario, Kaišiadorių, Čiobiškio, Nedzingės parapijų vikaru, 1947–1948 m. – Šešuolių, 1948 m. – Kuktiškių, 1948–1952 m. – Inturkės parapijų klebonu.
Nuo 1952 m. Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos prefektas ir dvasios tėvas; dėstė dogminę teologiją ir Biblijos egzegezę. 1957 m. Birštone slapta konsekruotas tituliniu Aboros vyskupu ir paskirtas Kaišiadorių vyskupo T. Matulionio augziliaru sedi datus. Sovietų valdžia neleido eiti vyskupo pareigų, V. Sladkevičius buvo atleistas iš kunigų seminarijos, sovietų saugumo buvo sekamas ir tardomas. 1959 m. ištremtas į Nemunėlio Radviliškį (Biržų rj.), 1976 m. – į Pabiržę. Nuo 1982 m. Kaišiadorių vyskupijos apaštalinis administratorius. Nuo 1986 m. Romos kurijos Sakramentų kongregacijos narys.
Rėmė Lietuvos Sąjūdį ir nepriklausomos valstybės atkūrimą.

Kardinolas 1988 m. dalyvavo antisovietiniame pasipriešinime.

1988–93 m. Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas. 1989 m. paskirtas Kauno arkivyskupu. Nuo 1995 m. emeritas.

1998 m. apdovanotas Vytauto Didžiojo 1 laipsnio ordinu.

Vincentas Sladkevičius https://www.vle.lt/straipsnis/vincentas-sladkevicius/

Apie V. Sladkevičių sukurta dokumentinių filmų: „Kad įvykdyčiau Dievo valią. Kardinolas Vincentas Sladkevičius“ (1996, režisierius V. Damaševičius) ir „Žemė, padovanojusi Lietuvai kardinolą“ (1999, režisierius V. Balsys).

Paminklas V. Sladkevičiui Kaišiadorių katedros šventoriuje (pastatytas 2007, skulptorius A. Sakalauskas)

Namas, kuriame gyveno kardinolas V. Sladkevičius (Kęstučio g. 31). Čia kardinolas gyveno 1985 – 1998 m. 2004 m. atidengta ir pašventinta memorialinė lenta.

Kardinolo V. Sladkevičiaus memorialinis butas-muziejus

Kardinolas V. Sladkevičius Kauno vyskupų rūmuose (M. Valančiaus g. 6) gyveno 1990-2000 m. Būdamas didžiausias Lietuvos dvasinis autoritetas, Kardinolas savo bute nuolat priimdavo ne tik dvasininkus, bet ir politikus, menininkus, visuomenės veikėjus. Akivaizdu, jog Kardinolo namas Kaune buvo unikalus dvasinės kultūros centras, kuriame būdavo išgryninamos ir įtvirtinamos Bažnyčios atsinaujinimo strategijos, intensyviai svarstomos humanistinės problemos, nenuilstamai ieškota dvasinių, pilietinių paskatų Lietuvos valstybės ateities kūrimui. Kardinolo butas, tapęs išminties, santarvės, dvasinės šviesos, tauraus humanizmo ženklu, dabar taps Kardinolo muziejumi ir dvasinių, kultūrinių susitikimų centru.
Kardinolo mirties pirmųjų metinių proga jo buvusiame bute birželio 2 dieną buvo atidaryta memorialinė paroda „Kardinolas Vincentas Sladkevičius“ (veiks iki 2003 m., vėliau bus įtraukta į visame pastate kuriamą Kauno arkivyskupijos muziejaus bendrąją ekspoziciją). Šią Kardinolo Vincento Sladkevičiaus atminimui skirtą parodą sudaro memorialinė ir literatūrinė dalys. Memorialinėje dalyje autentiškai atkurti trys kardinolo V. Sladkevičiaus buto kambariai. Darbo ir miegamajame kambaryje eksponuojami restauruoti memorialiniai baldai. Bibliotekoje lankytojams rodomos restauruotos knygų spintos. Didžiojoje svetainėje eksponuojami taip pat restauruoti memorialiniai baldai. Muziejaus atidarymo proga Kauno arkivyskupijos užsakymu dailininkas A. Vaitkūnas sukūrė kardinolo V. Sladkevičiaus portretą. Literatūrinę ekspozicijos dalį sudaro kardinolo V. Sladkevičiaus gyvenimo ir dvasinės veiklos kelią atspindinti paroda (nuotraukos, dokumentai, asmeniniai daiktai ir kt.). Šalia parodos, Kardinolo svetainėje, bus įgyvendinama nacionalinių ir tarptautinių susitikimų programa (moderatorius kun. dr. A. Žygas).
Muziejinė ekspozicija sukurta bendromis Kauno arkivyskupijos kurijos ir Kultūros ministerijos pastangomis. Muziejaus sukūrimu rūpinosi ir Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus.

Adresas
M. Valančiaus g. 6, LT-44275, Kaunas.
Tel. (8~37) 322584.
Faksas (8~37) 320090.
El. paštas: muziejus@kn.lcn.lt
Svetainė internete: http://kaunas.lcn.lt/03/muziejus/index.html
Vedėja – Irena Petraitienė.

Kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškė

Sodybos vietoje yra įkurta koplyčia apsupta Rožinio keliui skirtomis penkiomis koplytėlėmis. Šalia – Guronių rekolekcijų namai, kuriuose įrengta ekspozicija.

Kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškė ir Rožinio slėpinių parkas. https://www.atostogoskaime.lt/lankytinos-vietos/kardinolo-vincento-sladkeviciaus-teviske-koplyteles-rozinio-slepiniu-parke/

Padaryk mane gerumo ženklu : prisiminimai apie kardinolą Vincentą Sladkevičių / sudarė ir parengė Irena Petraitienė. – Kaunas : [Kauno arkivyskupijos muziejus], 2003 (Kaunas : Spaudos praktika). – 263, [1] p. : iliustr. ; 23 cm. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 9955-9608-0-9 (įr.)

Knygoje chronologiškai pateikiami kardinolo Vincento Sladkevičiaus amžininkų, mokinių, bendražygių ir bičiulių prisiminimai nuo 1952 metų iki paskutiniųjų jo gyvenimo akimirkų. Čia taip pat rasite kai kurių paties kardinolo viesuomeninių permainų metu sakytų pamokslų bei rašytų homilijų.

Mokėkime laukti ir augti : kardinolo Vincento Sladkevičiaus asmenybės ir veiklos bruožai / sudarytojas Juozas Vercinkevičius. – Trakai : Voruta [i.e. „Vorutos“ fondas], 2014. – 197, [3] p. : iliustr., faks., portr. ; 25 cm. – ISBN 978-609-95018-7-1 (įr.)

Žurnalisto ir „Vorutos“ laikraščio steigėjo, leidėjo ir vyriausiojo redaktoriaus Juozo Vercinkevičiaus publicistiniai straipsniai, interviu su kardinolu Vincentu Sladkevičiumi bei tais, kurie dirbo su kardinolu arba jį pažinojo ir kurie puoselėjo J. E. atminimą, kovojo su sovietiniu režimu dėl Lietuvos bažnyčios išlikimo.

Knygoje „Kardinolas Vincentas Sladkevičius. Mokėkime laukti ir augti“ gausu iliustracijų, yra dokumentinės medžiagos, nurodytos svarbesnės kardinolo Vincento Sladkevičiaus gyvenimo ir veiklos datos.

Interviu „Mokėkime laukti ir augti“ skelbiamas lenkų ir rusų kalbomis. Knygos prieduose pridėti prelato Jono Jonio atsiminimai apie arkivyskupą Teofilių Matulionį, bei prelato Igno Urbono publikacijos iš JAV lietuvių periodikos (Žurnalas „Lietuvių dienos“) apie iškilmes Vatikane.

Petraitienė-Račkauskaitė, Irena Nijolė. Kardinolas : Jo Eminencijos Vincento Sladkevičiaus laikas ir asmenybė / Irena Petraitienė. – Kaunas : Santara, 2000 (Kaunas : Spindulys). – 172, [14] p. : iliustr. ; 21 cm. – (Kultūros žurnalo „Santara“ [biblioteka] ; kn. 90). – Tiražas [2000] egz.. – ISBN 9986-868-25-4 (įr.)

Jo Eminencijos Vincento Sladkevičiaus laikas ir asmenybė.

Sladkevičius, Vincentas. Laimėkime gerumu : (kardinolo V. Sladkevičiaus mintys) / parengė J. Laurinavičius. – [Kaišiadorys] : Kaišiadorių raj. literatų klubas „Gija“, 2001 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 59, [3] p. ; 15 cm. – Tiražas 650 egz.. – ISBN 9986-832-12-8 (klaidingas)