Vilniaus konferencijai – 100

Vilniaus konferencija vyko 1917 m. rugsėjo 18 – 22 d. Pohuliankos teatre, J. Basanavičiaus gatvės 13 numeriu pažymėtame name (dabar – Lietuvos rusų dramos teatras). Šis įvykis užima svarbią vietą Lietuvos istorijoje, kadangi būtent jo metu buvo išgryninta Lietuvos nepriklausomybės idėja. Daugiau nei 200 konferencijos dalyvių išrinko 20-ties žmonių valdančiąją tarybą, kurią sudarė: Jonas Basanavičius,  Saliamonas Banaitis,  Mykolas Biržiška, Kazys Bizauskas, Pranas Dovydaitis, Steponas Kairys, Petras Klimas, Donatas Malinauskas, Vladas Mironas, Stanislovas Narutavičius, Alfonsas Petrulis, Antanas Smetona, Jonas Smilgevičius, Justinas Staugaitis, Aleksandras Stulginskis, Jurgis Šaulys, Kazimieras Šaulys, Jokūbas Šernas, Jonas Vailokaitis, Jonas Vileišis.  Taip pat konferencijoje buvo nutarta sostinę įkurti Vilniuje, tolimesnę valstybės ateitį svarstyti Steigiamajame Seime bei užmegzti ryšius su Vokietija.